Vốn điều lệ, vốn được cấp là vốn ban đầu khi thành lập của tổ chức tín dụng. Vốn điều lệ là điều kiện kinh doanh ban đầu của tổ chức tín dụng.

Căn cứ pháp lý :– Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán năm 2010

– Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017

– Thông tư 40/2011 / TT-NHNN– Thông tư 28/2018 / TT-NHNN

1. Vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán

a ) Vốn điều lệ của ngân hàng nhà nước thương mại là vốn đã được chủ sở hữu thực cấp hoặc vốn đã được những cổ đông, những thành viên góp vốn thực góp và được ghi trong Điều lệ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .b ) Vốn điều lệ của ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể được tăng từ những nguồn sau 🙁 i ) Quỹ dự trữ bổ trợ vốn điều lệ ; Quỹ thặng dư vốn CP ; doanh thu để lại và những quỹ khác theo pháp luật của pháp lý ;( ii ) Phát hành CP ra công chúng, phát hành CP riêng không liên quan gì đến nhau ;( iii ) Chuyển đổi từ trái phiếu quy đổi thành CP đại trà phổ thông ;( iv ) Vốn do chủ sở hữu, thành viên góp vốn cấp thêm ;( v ) Các nguồn khác theo pháp luật của pháp lý .

2. Vốn được cấp của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế

Vốn được cấp của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế gồm

a) Vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là vốn đã được ngân hàng mẹ thực cấp cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài và được ghi trong Giấy phép.

b ) Vốn được cấp của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế hoàn toàn có thể được tăng từ những nguồn sau 🙁 i ) Lợi nhuận để lại ;( ii ) Vốn do ngân hàng nhà nước mẹ cấp thêm ;( iii ) Các nguồn vốn khác theo lao lý của pháp lý .

3. Mua lại CP theo nhu yếu của cổ đông hoặc theo quyết định hành động của ngân hàng nhà nước thương mại CP

– Việc mua lại CP của cổ đông của ngân hàng nhà nước thương mại CP phải bảo vệ tuân thủ những pháp luật của pháp lý .– Ngân hàng thương mại CP chỉ được mua lại CP của cổ đông nếu sau khi thanh toán giao dịch hết số CP được mua lại mà vẫn bảo vệ những tỷ suất bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, giá trị thực của vốn điều lệ không giảm thấp hơn mức vốn pháp định ; trường hợp mua lại CP dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của ngân hàng nhà nước thương mại CP thì phải được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận trước bằng văn bản .– Trình tự, thủ tục và hồ sơ ý kiến đề nghị mua lại CP dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của ngân hàng nhà nước thương mại CP triển khai theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước .

4. Chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài

– Việc chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp, mua lại phần vốn góp phải bảo vệ tuân thủ những pháp luật của Luật Doanh nghiệp .

– Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, thành viên sáng lập chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên sáng lập khác. Trong thời hạn 03 năm kể từ khi bắt đầu góp vốn vào ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, các thành viên góp vốn chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên góp vốn khác.

– Việc chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp, mua lại phần vốn góp phải được Ngân hàng nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản trước khi thực thi. Trình tự, thủ tục và hồ sơ ý kiến đề nghị chuyển nhượng ủy quyền vốn góp, mua lại phần vốn góp triển khai theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước .>> > Xem thêm Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp trong tổ chức triển khai tín dụng thanh toán

Source: https://moki.vn
Category: Là gì

Mọi Người Cũng Xem   VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG ỐNG NHỰA PP-R ĐẠT HÒA?

Give a Comment