Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Trương Phi là ai?
Trương Phi tự là Ích Đức, còn được gọi là Dực Đức, là một anh hùng chiến tranh, một nhân vật trong tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” của lịch sử Trung Quốc. Ông cùng
Trương Phi tự là Ích Đức, còn được gọi là Dực Đức, là một anh hùng cuộc chiến tranh, một nhân vật trong tiểu thuyết ” Tam quốc diễn nghĩa ” của lịch sử dân tộc Trung Quốc. Ông cùng Lưu Bị và Quan Vũ đã kết bái huynh đệ, và ông là người em út .Năm 184, Lưu Bị khởi binh trợ giúp nhà Hán chống lại quân khởi nghĩa Khăn Vàng. Trương Phi cùng Quan Vũ đã theo phò tá cho Lưu Bị. Lưu Bị sau đó được phong lên làm Huyện úy An Hỷ. Sau đó không lâu Lưu Bị từ chức vì đánh viên Đốc Bưu. Trương Phi theo Lưu Bị ra đi đến huyện Hạ Mật làm Huyện thừa ( Phó huyện trưởng ), nhờ Vô Kỳ Nghị tiến cử. Không lâu sau, Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi đã có trận giao chiến với quân cướp địa phương, sau đó bỏ huyện Cao Đường đến nhờ Công Tôn Toản ở U Châu. Sau đó, Trương Phi lại cùng Lưu Bị đến Thanh Châu để giúp Điền Khải chống lại quân Viên Thiệu ở Bình Nguyên. Ông đã được phong làm Biệt bộ tư mã, thống lĩnh quân đội cùng Quan Vũ .

Mọi Người Cũng Xem   Tại sao không có iPhone 9? Những gì đã xảy ra với iPhone 10?

Năm 193, Trương Phi cùng Lưu Bị được lệnh đi cứu Đào Khiêm đang bị Tào Tháo vây đánh ở Đào Khiêm, lại được thành Đan Dương. Sau khi Tào Tháo rút quân, Đào Khiêm qua đời, trước đó, Đào Khiêm tiến cử Lưu Bị làm Châu Mục Từ Châu. Năm 195, Lã Bố thất bại trong cuộc giao chiến với Tào Thái tại Duyên Châu. Lã Bố đến nhờ Lưu Bị. Lúc bấy giờ quân của Viên Thuật tấn công Lưu Bị để giành lại Từ Châu. Lưu Bị mang quân đi đánh Viên Thuật, còn Trương Phi được lệnh ở nhà giữ thành Hạ Bì (thủ phủ Từ Châu). Trương Phi vì bất hòa với viên tướng Tào Báo nên đã giết Tào Báo. Viên Thuật đã gửi thư cho Lã Bố đề nghị liên kết đánh úp Từ Châu và đã được Lã Bố nhận lời. Sai khi Trương Phi giết chết Tào Báo đã khiến Hạ Bì hỗn loạn, Lã Bố đã nhân cơ hội này đánh úp Hạ Bì. Viên Trung lang tướng Hứa Đam trong thành đã phản lại Trương Phi, mở cửa cho Lã Bố vào thành. Trương Phi không chống nổi quân của Lã Bố đã bỏ chạy mà không kịp mang theo gia quyến của Lưu Bị. Sau khi đến Hoài Âm để gặp Lưu Bị, ba huynh đệ đã quay về Tư Châu đánh Lã Bố. Lưu Bị được Lã Bố tiến cử làm Dự Châu mục.

Xem thêm: Tiểu sử Hoa Hậu Bích Liên

Mọi Người Cũng Xem   Trung ương Đoàn có 2 tân Bí thư đều sinh năm 1984

Khi Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi phát triển thế lực ở Tiếu Bái đã khiến Lã Bố rất lo sợ, nên đã mang quân tới đánh. Ba huynh đệ Lưu Bị thua trận đã chạy đến chỗ Tào Tháo để nương nhờ. Năm 198, Tào Tháo liên kết với Lưu Bị khởi binh đánh Từ Châu, hạ Hạ Bì và giết chết Lã Bố. Sau đó, Trương Phi theo Lưu Bị về Hứa Xương, được Tào Tháo phong chức Trung lang tướng. Năm 199, Lưu Bị rời Từ Châu ly khai khỏi quân Tào nhưng bị Tào Tháo mang quân đánh ở Từ Châu. Ba huynh đệ Trương phi bị thua trận, mỗi người chạy một nơi. Lưu Bị chạy đến Hà bắc theo Viên Thiệu, Quan Vũ thì hàng Tào, Trương Phi cần một cánh quân chạy đến Cổ Thành ở quận Nhữ Nam. Tại đây, ông gặp được thủ lĩnh của KHăn Vàng và đã cùng liên kết với nhau.

Năm 200, Lưu Bị và Triệu Vân ly khai khỏi quân Viên về Cổ Thành, Nhữ Nam, hội ngộ với Trương Phi. Quan Vũ cũng đã trốn khỏi quân Tào và về đoàn viên cùng những huynh đệ. Cuối năm này, trong cuộc giao tranh vất lợi với quân Tào Tháo, Trương Phi đã cùng Lưu Bị chạy về Kinh Châu để nương nhờ Lưu Biểu. Ông và Lưu Bị đã đóng đồn tại Tân Dã thuộc Q. Nam Dương .Năm 221, Lưu Bị lập nên nhà Thục Hán, lên ngôi Hoàng Đế, phong Trương Phi làm Xạ kị tướng quân kiêm Tư Lệ hiệu úy. Tây Hương hầu. Lưu Binh vì muốn báo thù cho Quan Vũ nên đã đánh Đông Ngô. Trương Phi được Lưu Bị sai cần quân đi bản bộ, xuất phát từ Lãng Trung tới Giang Châu để hội binh với Lưu Bị. Khi Trương Phi đang sẵn sàng chuẩn bị tiến công Đông Ngô thì bị hai tùy tướng của mình là Phạm Cương và Trương Đạt sát hại. Sau đó, Lưu Bị đã phong cho Trương Phi làm Hoàn hầu, sau này ông còn được gọi là Trương Hoàn hầu .

Mọi Người Cũng Xem   Cựu thành viên SAJ cày thuê: Vietnam Esports ruồng bỏ, hay do trình còi?

Source: https://moki.vn
Category: Là gì

Give a Comment